Rozwód za porozumieniem Stron (krok po kroku)

Rozwiązanie małżeństwa czyli rozwód , jest zawsze trudnym emocjonalnie procesem. Można jednak przejść przez niego sprawnie i bez niepotrzebnych sporów. Aby tak się stało, konieczne jest wypracowanie przez obojga małżonków wspólnego frontu, czyli zgody w kluczowych kwestiach dotyczących ich wspólnych spraw. Pozwala to uniknąć kłótni przed sądem i znacząco przyspiesza rozwiązanie związku małżeńskiego. Rozwód od czego powinno się zacząć? Poznaj krok po kroku jak przebiega rozwód za porozumieniem stron? 

 

Krok 1: wspólna decyzja o rozwodzie

Pierwszym i najważniejszym etapem rozwodu za porozumieniem stron jest wspólne podjęcie tej trudnej decyzji. Wbrew pozorom, nie jest to takie oczywiste. Często zdarza się, że jedno z małżonków nie jest do końca przekonane do rozwiązania związku małżeńskiego, a decyzję podejmuje pod wpływem partnera. Niestety, niepewność ta bardzo często „wychodzi” w trakcie prowadzenia sprawy, powodując różnego rodzaju niedopowiedzenia, a nawet spory, toczone na oczach sądu.

W przypadku rozwodu, który ma zostać przeprowadzony za porozumieniem stron, bardzo utrudnia to cały proces, bowiem sąd bada m.in., czy nie wystąpiły tzw. przesłanki negatywne do rozwiązania małżeństwa. Jeżeli jedno z małżonków okaże wątpliwości, może to wydłużyć cały proces. Dlatego tak ważne jest przekonanie i szczerość – między sobą, ale też w stosunku do samego siebie, odpowiedzenie sobie na pytanie, czy rozwód to na pewno najlepsze wyjście z sytuacji, w której małżeństwo się znalazło.

 

Krok 2: wspólne ustalenie najważniejszych kwestii

Jeżeli decyzja o rozwodzie została przez obie strony podjęta z pełnym przekonaniem, czas na wspólne ustalenie najważniejszych spraw dotyczących małżonków. Chodzi tu nie tylko o ustalenie, czy i kto jest winny rozwiązaniu związku małżeńskiego (może być to współwina, ale także brak orzekania o winie), ale także kwestie związane z dziećmi, jeśli je posiadamy (władza rodzicielska, kontakty, alimenty, miejsce ich zamieszkania po rozwodzie) czy wspólnym majątkiem.

To ważne zagadnienia, bowiem gdy mamy wspólny kredyt na wspólne mieszkanie to – przy wypracowanym konsensusie – sąd o wiele łatwiej zgodzi się, aby mieszkanie przejął jeden małżonek i zaliczył wysokość pozostałego kredytu na wartość mieszkania. Warto się także zastanowić, czy przed rozwodem nie udać się do notariusza i nie podzielić majątku wraz z orzeczeniem rozdzielności majątkowej. Dobrze wiedzieć, że co do zasady banki szybciej zgadzają się, aby to jeden z małżonków przejął kredyt, gdy są między nimi w tym zakresie jasne ustalenia i zgoda (w innym wypadku się raczej nie zgadzają).

 

Krok 3: wybór adwokata do przeprowadzenia rozwodu

Wybór pełnomocnika nie jest obligatoryjny (możesz zrealizować rozwód bez adwokata), ale adwokat znacząco ułatwia i usprawnia przeprowadzenie rozwodu, nie tylko za porozumieniem stron. Adwokat pomoże wykazać dowody, które potwierdzą trwałe zerwanie więzi duchowej (psychicznej), fizycznej i gospodarczej. Powierzając mu prowadzenie sprawy, znacząco zmniejszamy ryzyko popełnienia błędów formalnych, nie musimy również podejmować wysiłku napisania pozwu o rozwód, który wymaga sporej wiedzy prawnej.

Warto pamiętać, że sąd nie musi wyrazić zgody na rozwiązanie małżeństwa, nawet jeśli oboje małżonkowie chcą rozwodu. Dzieje się tak szczególnie w sytuacji, gdy mają małoletnie dzieci – sąd musi mieć na uwadze ich dobro. W obliczu takich trudności pomoc adwokata jest bezcenna – dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu może podpowiedzieć, w jaki sposób wykazać, że dobro małoletnich dzieci nie stoi w sprzeczności z orzeczeniem o rozwiązaniu związku małżeńskiego.

 

Krok 4: opracowanie i złożenie pozwu rozwodowego

Gdy wszystkie kwestie wspólne są ustalone, należy przygotować pozew o rozwód. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron, może być on wspólny dla obojga małżonków.

Co powinien zawierać taki pozew i jakie dokumenty są potrzebne? Przede wszystkim:

  • dane małżonków wraz z numerami PESEL i miejscami zamieszkania,
  • nazwę i adres sądu okręgowego, który będzie rozpatrywał sprawę,
  • tytuł pisma – pozew o rozwód,
  • żądania co do kwestii, które należy rozstrzygnąć (wspomniane wyżej) wraz z propozycją, jak chcemy, by wyglądały w przyszłości (np. czy ma być to rozwód bez orzekania o winie, jak mają wyglądać kontakty obu stron z dziećmi itd.),
  • dowody na to, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego,
  • uzasadnienie żądań oraz opis stanu faktycznego sprawy,
  • podpisy obojga małżonków,
  • wymienienie załączników.

 

Do pozwu o rozwód należy załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa, a jeżeli są małoletnie dzieci, to także odpisy skrócone ich aktów urodzenia. W przypadku podziału wspólnego majątku – dokumenty potwierdzające jego istnienie, jak np. wyciąg ze wspólnego rachunku bankowego, wydruk księgi wieczystej nieruchomości czy kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu.

Oczywiście od pozwu należy uiścić opłatę sądową w kwocie 600 zł na rachunek bankowy sądu. Co ważne – opłatę sądową trzeba uiścić przed złożeniem pozwu w sądzie, a potwierdzenie wpłaty najlepiej do niego załączyć. Jeśli nie uregulujemy opłaty to zostaniemy wezwani do jej uzupełnienia pod rygorem zwrotu pozwu.

Jeżeli sąd w toku postępowania o rozwód ma dokonać również podziału naszego majątku wspólnego, to należy uiścić dodatkowo opłatę w kwocie 300 zł (przy zgodnym i zaproponowanym w pozwie podziale) lub 1000 złotych przy niezgodnym.

Pozew można złożyć osobiście we właściwym sądzie okręgowym na dzienniku podawczym lub wysłać go pocztą (listem poleconym).
Jeżeli korzystamy z pomocy adwokata, wysłanie pozwu leży w jego gestii.

 

Krok 5: trzymanie wspólnego frontu aż do wyroku

Aby sprawa jak najszybciej znalazła swój finał, pomyślny dla obu stron, ważne jest, by małżonkowie do końca trzymali się początkowych ustaleń. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron jest to szczególnie istotne, ponieważ każda zmiana stanowiska (choć jest dopuszczalna), może wydłużyć postępowanie.

 

Leave a Comment