W zakresie prawa administracyjnego:

 • reprezentuję Klientów przed organami samorządu terytorialnego czy administracji rządowej, jak i wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzam i składam wnioski o wszczęcie lub wznowienie postępowań administracyjnych,
 • przygotowuję i składam odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych oraz skargi na ostateczne decyzje,
 • wnioskuję o stwierdzenie nieważności wydanych decyzji administracyjnych,
 • dokonuję niezbędnych działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. zgłoszeń, zawiadomień, pozyskania koncesji, zezwoleń i zaświadczeń wydanych przez właściwe urzędy administracyjne i skarbowe,
 • udzielam porad i sporządzam opinie prawne w zakresie procedury administracyjnej, a także analizuję akta sprawy.

Prowadzę sprawy dotyczące m.in.:

 • uzyskania słusznego odszkodowania za wywłaszczenie,
 • ustalania prawidłowej opłaty za użytkowanie wieczyste i prawidłowej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a następnie pozwolenia na budowę,
 • uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • uzyskania odszkodowania za mienie zabużańskie,
 • uzyskania zgody KOWR na sprzedaż/zakup nieruchomości rolnej

oraz wiele innych.

Zapraszam do kontaktu!